“Jin Lu” and “Jing Luo” Demystified for Taijiquan, Tui shou, Da Shou, and San Shou

3_Yang-hand-jinLu

Bookmark the permalink.

Leave a Reply